Michigan Head and Neck Institute complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Michigan Head and Neck Institute does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.
Michigan Head and Neck Institute

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, please let Michigan Head and Neck Institute know.

ATTENTION: If you speak any of the languages below, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-586-573-0438
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-586-573-0438
مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم .0438-573-586-1:مكبلاو مصلا فتاھ
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-586-573-0438
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-586-573-0438
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-586-573-0438
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-586-573-0438
ল য্ কর‍নঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল  আেছ। েফান কর‍ন 1-586-573-0438
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-586-573-0438
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-586-573-0438
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-586-573-0438
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-586-573-0438
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-586-573-0438
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-586-573-0438
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-586-573-0438
1 ܙܘܗܪܐ: ܐܢ ܼܐܚܬܘܢ ܟܐ ܼܗ ܸܡܙܡܼܝܬܘܢ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܡ ܼܨܝܬܘܢ ܕܩ ܿ ܿ ܿ ܵ ܵ ܿ ܼ ܼܒܠܝ ܿ ܿ ܵ ܬܘܢ 0438 573 586